UMT IP Policy

UMT INTELLECTUAL PROPERTY POLICY

Secara umum, semua universiti awam telah mempunyai dasar peringkat universiti untuk aktiviti perundingan, harta intelek dan pengkomersialan. Di peringkat kementerian, beberapa dasar awam yang berkaitan seperti Dasar Pengkomersialan Harta Intelek MOSTI 2009 telah berjaya dibangunkan. Walaubagaimanapun, kebanyakan dokumen dasar hanya menggariskan prinsip-prinsip utama dalam kawal selia hal-hal berkaitan aktiviti perundingan, harta intelek dan pengkomersialan

Garis panduan ini bertujuan untuk memberikan panduan serta amalan terbaik yang dibangunkan untuk penjawat awam yang berkhidmat di universiti awam negara. Sebagai badan berkanun, universiti awam boleh mewujudkan peraturan-peraturan sendiri yang boleh memanfaatkan ekosistem inovasi masing-masing. Adalah diharapkan bahawa panduan ini akan membimbing pengurusan dan pengendalian aktiviti perundingan dan pengkomersialan harta intelek yang dicipta dan membantu universiti awam menjana hasil pulangan untuk dimanfaatkan secara adil dan saksama.

UMT IP Policy