Tadbir Urus Dana Penyelidikkan Kementerian Pendidikan Malaysia (DP KPM) ini disediakan sebagai rujukkan dan panduan bagi tatacara pengurusan geran penyelidikan di bawah Jabatan Pendidikan Tinggi (JPT), Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Tadbir urus ini perlulah dirujuk bersekali dengan Garis Panduan Skim Geran Penyelidikan JPT.

Tadbir Urus ini menerangkan secara jelas mengenai perkara-perkara berikut:

  1. Pengurusan Projek Penyelidikan
  2. Pengurusan Kewangan dan perolehan
  3. Pemantauan Projek Penyelidikan
  4. Peranan dan Tanggungjawab
  5. Integriti dan Etika Penyelidikan

Pelaksanaa tadbir urus ini diharap dapat memastikan pelaksanaan dan pemantauan yang berkesan dan teratur bagi pengurusan geran penyelidikan di bawah DP KPM.

Pemakaian tadbir urus ini meliputi geran-geran peneyelidikan berikut

  1. Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS)
  2. Skim Geran Penyelidikan Prototaip (PRGS)
  3. Skim Geran Penyelidikan Transdisiplinari (TRGS)
  4. Skim Geran Penyelidikan Jangka Panjang (LRGS)
  5. Lain-lain skim geran penyelidikan di bawah DP KPM

Tadbir urus ini hendaklah dipatuhi melainkan terdapat apa-apa pengecualian atau arahan daripada JPT.

Explore More

Author: roslan