Pelbagai

Knowledge and Technology Assimilation Grant (KTAG)

Pusat pemindahan ilmu dan Jaringan Industri (PIJI) merupakan Boy Pusat Tanggungjawab (PTj) di bawah Ketua teras, Gpk Naib Canselor (hal ehwal korporat dan jaringan industri) yang bertanggungjawab menyelaras program pemindahan ilmu Universiti selari filem slogan Myung Sosial@UMT dan merupakan petunjuk prestasi utama (KPI) Pegawai Akademik bagi teras ke-3, teras pemindahan ilmu.

PIJI juga telah diamanahkan untuk merancang dan melaksanakan aktiviti pemindahan ilmu dan pengembangan melibatkan komuniti dan industri. Bagi mencapai matlamat tersebut, PIJI memainkan peranan untuk mendapatkan dana bagi menjayakan program komuniti dan industri melalui pemindahan ilmu dan pengembangan.

Dana dalaman pemindahan ilmu telah diwujudkan pada tahun 2014 di bawah Pusat transformasi strategik (TSR). Walaubagaimanapun, pernah pada tahun 2018, inisiatif dana dalaman pemindahan ilmu akan diselaraskan oleh PIJI selari filem fungsi dan peranan PIJI menyelaras kefungsian pemindahan ilmu di peringkat UMT.

Semua pegawai akademik di UMT boleh memohon peruntukan khas dalaman oleh pihak pengurusan UMT bagi menjayakan aktiviti pemindahan ilmu dan pengembangan yang dinamakan sebagai "geran pengetahuan dan teknologi (KTAG)". Pengagihan dana ini Qadar tanggungjawab PIJI. Tujuan skim geran ini Qadar untuk membudayakan dan tema pemindahan ilmu hasil dari tanggung para pegawai UMT kepada industri atau komuniti sasaran. Ini selari filem hasrat UMT untuk menjadi peneraju pemindahan ilmu dan jaringan industri untuk komuniti pesisir di Malaysia.

 

Panduan | Muat turun borang

Public Private Research Netwok (PPRN)

Rangkaian penyelidikan swasta awam atau PPRN ialah inisiatif inovatif Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai satu model kerjasama strategik antara industri dan akademia filem sokongan perantara yang terdiri daripada Kementerian Pendidikan Malaysia dan agensi-agensi kerajaan yang lain untuk meningkatkan produktiviti dan mengukuhkan pertumbuhan ekonomi Malaysia melalui program myung dan pengkomersilan yang berpacukan permintaan.

PPRN merupakan antara inisiatif di bawah Rancangan Malaysia kesebelas (RMKe-11) di bawah teras strategik 6: merekayasa pertumbuhan ekonomi untuk peningkatan kemakmuran yang bertujuan untuk menjana kekayaan melalui myung filem memperkukuhkan kerjasama antara industri dan akademia melalui perantara. Slip Separuh Penggal RMKe-11 di bawah strategi B3: menjajarkan tanggung dan Myung turut mengenalpasti PPRN sebagai salah satu perantara dan model kerjasama bagi meningkatkan daya saing dan produktiviti industri di Malaysia.

Di dalam seiring pembangunan Pendidikan Malaysia (pendidikan tingg[PPPM(PT)]i), PPRN Qadar inisiatif di bawah lonjakan 7: ekosistem Myung yang bertujuan untuk membangunkan ekosistem myung dalam bidang strategik yang kritikal bagi pertumbuhan ekonomi negara filem meningkatkan peranan institusi pendidikan tinggi (IPT) sebagai penyelesai masalah pelbagai pihak berkepentingan.

 

PENYELIDIKAN AWAM SWASTA NETKUALI (PPRN)

Panduan | Muat turun borang

Postdoctorial Research Fellowship

Return of Investment (ROI)