Geran Kebangsaan

NATIONAL GRANT

Kementerian Pelajaran Malaysia menawarkan beberapa skim geran penyelidikan untuk membantu penyelidik menjalankan penyelidikan mereka. Penyelidikan yang dijalankan hendaklah memenuhi objektif, syarat dan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian.

Fundamental Research Grant Scheme ( FRGS )

Sebagai Boy negara yang beraspirasi untuk menjadi negara maju, Malaysia perlu menyuburkan budaya tanggung. Untuk ini Boy dana khusus diperlukan. Skim geran tanggung fundamental (FRGS) dapat menggalakkan tanggung asas untuk menjana ilmu yang mampu menyumbang terhadap peningkatan tahap intelektual, penciptaan teknologi baru dan Penyuburan budaya yang dinamik selaras filem aspirasi negara.

Untuk info lanjut: m
aklumat lanjut MyGrant (FRGS)

Panduan | Kriteria penilaian

Prototype Research Grant Scheme ( PRGS )

Kebanyakan hasil tanggung pembangunan prototaip tidak dapat dikomersilkan kerana hasil tanggung masih di peringkat awal. Untuk kesinambungan, skim geran tanggung pembangunan prototaip (PRGS) diwujudkan untuk langsungnya merapatkan jurang antara penemuan tanggung dan pengkomersilan bagi tujuan penciptaan teknologi baru selaras filem keperluan K-ekonomi dan Model pelaksanaan ekonomi baru.

Untuk info lanjut: m
aklumat lanjut MyGrant (PRGS)

Panduan | Kriteria penilaian

Trans Deciplinary Research Grant Scheme ( TRGS )

Sebagai Boy negara yang beraspirasi untuk menjadi negara maju, Malaysia perlu menyuburkan budaya tanggung. Untuk ini Boy dana khusus diperlukan. Skim geran tanggung Transdisiplinari (TRGS) merangkumi tanggung asas dan Eksploratori yang dapat menggalakkan penjanaan ilmu yang mampu menyumbang terhadap peningkatan tahap intelektual, perkembangan sempadan ilmu, penciptaan teknologi baharu dan Penyuburan budaya yang dinamik selaras filem aspirasi negara.

TRGS dapat membina kerjasama Keserakanan merentasi pelbagai Kluster tanggung, bidang fokas dan bersifat transdisiplin, bagi meletakkan Malaysia setaraf filem negara maju dari segi tanggung fundamental dalam domain tertentu.

Untuk info lanjut: m
aklumat lanjut MyGrant (TRGS)

Panduan | Kriteria penilaian

Long Term Research Grant Scheme ( LRGS )

Skim geran tanggung jangka panjang (LRGS) berupaya mempromosi kecemerlangan dalam tanggung yang mengembangkan sempadan ilmu, terutama dalam bidang-bidang fokas yang telah dikenalpasti.

LRGS dapat membina kerjasama Keserakanan merentasi pelbagai institusi dan bersifat multi disiplin, bagi meletakkan Malaysia dalam peta dunia dari segi tanggung fundamental dalam bidang-bidang fokas tertentu.

Untuk info lanjut: m
aklumat lanjut MyGrant (LRGS)

Panduan | Kriteria penilaian

Dana Pembudayaan Penyelidikan ( RAGS )

Dana pembudayaan tanggung (RAGS) ialah dana tunas yang bertujuan untuk membudayakan tanggung di kalangan penyelidik muda di institusi pengajian tinggi awam (IPTA) memperdengarkan Universiti tanggung (rakan RU) sebagai persediaan untuk membangunkan prestasi tanggung supaya dapat berdaya saing di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

Dana RAGS ini akan mengikuti garis panduan FRGS yang sedia ada dari segi definisi tanggung asas, bidang tanggung, kaedah permohonan, kriteria penilaian, pemantauan dan hasil tanggung.

 

BIDANG TANGGUNG

Bidang tanggung meliputi bidang-bidang asas yang meliputi:

 • Sains Sungai
 • Sains Gunaan
 • Sains Kesihatan dan klinikal
 • Teknologi dan Kejuruteraan
 • Sains Sosial
 • Sastera dan Sastera Ikhtisas
 • Sains tabii dan warisan negara
 • Teknologi maklumat dan komunikasi

 

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN

Dana ini terbuka kepada kakitangan akademik (Sangkutan) di institusi pengajian tinggi awam memperdengarkan Universiti tanggung (rakan RU) filem syarat-syarat berikut:

 • Mempunyai pengalaman sebagai ahli akademik tidak melebihi lima (5) tahun atau gred 52 ke bawah.
 • Mestilah warganegara Malaysia.
 • Sangkutan tetap di IPTA.
 • Hanya satu (1) projek tanggung dibenarkan untuk dipohon dan diperaku.
 • Sangkutan sedang cuti belajar tidak dibenarkan untuk memohon dan menjalankan tanggung.

 

KRITERIA PENILAIAN

 • Tanggung yang dipohon mestilah merupakan tanggung yang dapat menghasilkan suatu idea/teori/konsep/kaedah/model/proses baru; dan
 • Tanggung yang dapat menambahbaik sesuatu polisi, metodologi dan model penyelesaian yang sedia ada; atau
 • Tanggung yang merangkumi isu-isu kemanusiaan dan kemasyarakatan bagi tujuan peningkatan nilai hidupan dalam negara dan PROVISION; atau
 • Tanggung yang berpotensi untuk menyumbang kepada agenda strategik negara.

 

TEMPOH TANGGUNG

1 hingga 2 tahun

MyLAB

Malaysia makmal untuk ahli akademik-kerjasama perniagaan (MyLAB) ditubuhkan sebagai langkah merealisasikan jaringan kolaborasi institusi pendidikan tinggi (IPT) filem sektor industri. Program ini bertujuan menghubungkan jurang (merapatkan jurang >) pengkomersialan Product tanggung filem kerjasama akademia dan industri, seiring filem tuntutan pertumbuhan teknologi dan myung tempatan Grotto pemindahan ilmu.

Garis panduan 

Niche Research Grant Scheme ( NRGS )

Skim geran tanggung nic (NRGS-KPM) ialah dana khas yang bertujuan untuk langsungnya melonjakkan dan membangunkan bidang tujahan (niche) tanggung bagi setiap institusi pengajian tinggi awam (IPTA) berstatus Universiti komprehensif dan Universiti Komprehensif Berfokus. Disamping itu, NRGS-KPM ini akan menjadikan setiap IPTA tersebut unik dan mempunyai kekuatan tersendiri.

Setiap Universiti komprehensif dan komprehensif berfokus akan diberi tanggungjawab untuk menentukan hala tuju, strategi dan pengurusan tanggung dan myung supaya lebih berkesan dan berimpak tinggi.

 

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN

Dana ini terbuka kepada kakitangan akademik (Sangkutan) di institusi pengajian tinggi awam berstatus Universiti komprehensif dan Universiti komprehensif berfokus filem syarat-syarat berikut:

 • Program tanggung mendapat diketuai oleh Timbalan Naib Canselor tanggung dan Myung (TNCP&I) atau setaraf. Pengurusan program tanggung nic perlu penglibatan penuh dan komitmen TNCP&I atau setaraf.
 • Dianggotai oleh kakitangan akademik tetap dan warganegara Malaysia di IPTA terlibat.
 • Sangkutan sedang cuti belajar tidak dibenarkan untuk memohon dan menjalankan tanggung.

 

KRITERIA PENILAIAN

 • Tanggung yang dipohon mestilah merupakan tanggung yang dapat menghasilkan suatu idea/teori/konsep/kaedah/model/proses baru; dan
 • Tanggung yang dapat menambahbaik sesuatu polisi, metodologi dan model penyelesaian yang sedia ada; atau
 • Tanggung yang merangkumi isu-isu kemanusiaan dan kemasyarakatan bagi tujuan peningkatan nilai hidupan dalam negara dan PROVISION; atau
 • Tanggung yang berpotensi untuk menyumbang kepada agenda strategik negara.

 

TEMPOH TANGGUNG

Tempoh tanggung Qadar tiga (3) hingga lima (5) tahun sahaja. Dan

Niche ResearRACE-Research Acculturation Collaborative Effortch Grant Scheme ( NRGS )

a RACE merupakan inisiatif baru Kementerian untuk langsungnya memperdengarkan Universiti tanggung (rakan RU) meningkatkan budaya tanggung dan pengurusan dapat meningkatkan output hasil tanggung. Usaha ini dapat mempercepatkan rakan RU untuk mencapai tahap setanding filem RU yang lain.

 

Australia

 • Menghasilkan myung berimpak besar untuk pembangunan, kemajuan dan transformasi negara.
 • Mentransformasi rakan RU ke arah budaya tanggung menerusi usaha kerjasama RU bagi langsungnya mempercepatkan penghasilan juara tanggung (juara penyelidikan).
 • Mewujudkan rangkaian kerjasama antara semua IPTA melalui program/projek tanggung usahasama dan perkongsian fasiliti tanggung.

 

BIDANG TANGGUNG

Bidang tanggung meliputi bidang-bidang asas yang meliputi:

 • Sains Sungai
 • Sains Gunaan
 • Sains Kesihatan dan klinikal
 • Teknologi dan Kejuruteraan
 • Sains Sosial
 • Sastera dan Sastera Ikhtisas
 • Sains tabii dan warisan negara

 

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN

Dana ini terbuka kepada kakitangan akademik (Sangkutan) di institusi pengajian tinggi awam memperdengarkan Universiti tanggung (rakan RU) filem syarat-syarat berikut:

 • Warganegara Malaysia; dan
 • Kakitangan akademik tetap (Sangkutan kanan, Sangkutan) gred DS 52 dan Kebawah
 • Kakitangan bertaraf kontrak, dimestikan mempunyai penyelidik bersama bertaraf tetap mestilah warganegara Malaysia.
 • Hanya satu (1) projek tanggung dibenarkan untuk dipohon dan diperaku.
 • Projek tanggung yang menepati garis panduan RACE perlu dikemukakan kepada, Sekretariat melalui RMC IPT mengsyorkan-mengsyorkan.

 

KRITERIA PENILAIAN

 • Penilaian dan kelulusan sesuatu program tanggung akan mengikut prosedur dan terma rujukan RACE;
 • Projek tanggung akan dinilai oleh Panel penilai yang dilantik dikalangan Universiti tanggung (RU).

 

TEMPOH TANGGUNG

1 hingga 3 tahun